LЖ°б»›t mР±В»в„ўt vГІng trГЄn cГЎc website cung cР±С”Тђp dб»‹ch vР±В»Тђ thiбєїt kбєї vГ  thi cР“ТвЂng tủ bбєїp vб»›i cГЎc mбє«u laminate, melamin hay acrylic… nhР–В°ng lбєЎi cГі muР“ТвЂn vГ n bГЎo giГЎ khГЎc nhau, cГі thб»ѓ bбєЎn sбєЅ thбєЇc mбєЇc tбєЎi sao cР“в„–ng mР±В»в„ўt sбєЈn phбє©m, bГЎo giГЎ lбєЎi chГЄnh lệch nhiб»Ѓu Р”вЂР±С”С—n thбєї, tuy nhiГЄn thГ¬ bбєЎn hГЈy chГє ГЅ bб»џi cГі thб»ѓ tГЄn gб»Ќi lГ  giР±В»вЂng nhau nhР–В°ng chР±С”Тђt liệu cР±С”Тђu thГ nh cГі thб»ѓ hoГ n toГ n khГЎc nhau. HГЈy cбє©n thбє­n vГ  lб»±a chб»Ќn thР“ТвЂng minh vГ¬ chР–В°a chбєЇc giГЎ rбє» Р”вЂР“Р€ lГ  tР±В»вЂt bб»џi giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє» phР±В»Тђ thuР±В»в„ўc vГ o rР±С”Тђt nhiб»Ѓu yбєїu tР±В»вЂ.

Chất liệu tủ bếp loại rẻ

Gб»— cР“ТвЂng nghiệp vб»›i cГЎc dГІng Acrylic, Laminate, melamin Р”вЂang dбє§n chiбєїm phбє§n lб»›n thб»‹ phбє§n bб»џi mбє«u mГЈ Р”вЂa dбєЎng, thiбєїt kбєї Р”вЂem tб»›i phong cГЎch hiện Р”вЂР±С”РЋi, sang trб»Ќng. BГЄn cбєЎnh Р”вЂР“С– lбєЎi cГі nhб»Їng khбєЈ nДѓng cбє§n cГі cho cДѓn bбєїp: chР±В»вЂng бє©m, chб»‹u nhiệt, chР±В»вЂng mР±В»вЂi mб»Ќt vГ  khбєЇc phР±В»Тђc Р”вЂР–°б»Јc nhЖ°б»Јc Р”вЂiб»ѓm dб»… cong vГЄnh, nбє·ng của gб»— tб»± nhiГЄn.

MР±В»в„ўt tiГЄu chГ­ quan trб»Ќng liГЄn quan Р”вЂР±С”С—n sб»©c khб»Џe ngЖ°б»ќi dР“в„–ng trб»±c tiбєїp бєЈnh hЖ°б»џng lГ m tДѓng giГЎ chР±С”Тђt liệu gб»— cР“ТвЂng nghiệp lГ  tiГЄu chuбє©n của gб»—. E1 lГ  tiГЄu chuбє©n chР±С”Тђt lЖ°б»Јng bбєЇt buР±В»в„ўc б»џ ChГўu Г‚u vГ  Nhбє­t BбєЈn nhбє±m Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo chР±С”Тђt lЖ°б»Јng sбєЈn phбє©m Р”вЂР±С”РЋt an toГ n sб»©c khб»Џe cho ngЖ°б»ќi sб»­ dР±В»Тђng. Vб»›i tiГЄu chuбє©n E2, E3 thЖ°б»ќng cГі mР“в„–i hДѓng, gГўy ra tГЎc hбєЎi nghiГЄm trб»Ќng cho mбєЇt, da vГ  hệ hР“Т†hР±С”Тђp khi tiбєїp xГєc trб»±c tiбєїp lГўu. ДђГўy cЕ©ng lГ  chР±С”Тђt liệu Р”вЂР–°б»Јc sб»­ dР±В»Тђng cho nhб»Їng sбєЈn phбє©m tủ bбєїp loбєЎi rбє».

TiГЄu chГ­ nГ o quyбєїt Р”вЂР±В»вЂ№nh giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє»ChР±С”Тђt lЖ°б»Јng gб»— cР“ТвЂng nghiệp cГі thб»ѓ бєЈnh hЖ°б»џng Р”вЂР±С”С—n sб»©c khб»Џe cбєЈ nhГ 

Gб»— cР“ТвЂng nghiệp Р”вЂР–°б»Јc cР±С”Тђu thГ nh bб»џi cР±В»вЂt gб»— vГ  bб»Ѓ mбє·t gб»— Г©p lбєЎi. Trong hai loбєЎi cР±В»вЂt gб»— thР“ТвЂng dР±В»Тђng, MDF Р”вЂР–°б»Јc Г©p tб»« bР±В»в„ўt gб»—, cб»©ng, chб»‹u lб»±c tР±В»вЂt hР–РЋn sбєЅ Р”вЂР±С”Р‡t hР–РЋn MFC Р”вЂР–°б»Јc Г©p tб»« dДѓm gб»—, nhР±С”в„–, chб»‹u lб»±c kГ©m. RiГЄng Flywood lГ  loбєЎi gб»— cР±С”Тђu thГ nh bб»џi nhiб»Ѓu lб»›p gб»— mб»Џng khoбєЈng 1mm, chР±В»вЂng бє©m tР±В»вЂt vГ  cб»©ng nГЄn thЖ°б»ќng Р”вЂР–°б»Јc sб»­ dР±В»Тђng cho khoang chбє­u rб»­a.

TiГЄu chГ­ nГ o quyбєїt Р”вЂР±В»вЂ№nh giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє»CР±В»вЂt gб»— MFC, MDF vГ  plywood

ChР±С”Тђt liệu vб»Ѓ mбє·t gб»— cР“ТвЂng nghiệp cГі бєЈnh hЖ°б»џng Р”вЂР±С”С—n giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє» khР“ТвЂng?

ChР±С”Тђt liệu bб»Ѓ mбє·t gб»— cР“ТвЂng nghiệp cГі бєЈnh hЖ°б»џng lб»›n Р”вЂР±С”С—n giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє» hay khР“ТвЂng. BбєЎn sбєЅ cГі rР±С”Тђt nhiб»Ѓu lб»±a chб»Ќn vб»Ѓ mГ u sбєЇc, hoa vДѓn vГ  cбєЈ bб»Ѓ mбє·t Р”вЂР±В»вЂi vб»›i chР±С”Тђt liệu melamin hoбє·c laminate. NhР–В°ng vГ¬ laminate gб»“m 3 lб»›p, cГі khбєЈ nДѓng chР±В»вЂng xЖ°б»›c, khГЎng бє©m, chР±В»вЂng mР±В»вЂi mб»Ќt, chб»‹u lб»±c, chб»‹u nhiệt tР±В»вЂt hР–РЋn nГЄn giГЎ cao hР–РЋn melamin. Дђбє·c biệt khбєЈ nДѓng chР±В»вЂng vi khuбє©n duy nhР±С”Тђt cГі tбєЎi dГІng Laminate cao cР±С”Тђp. MР±В»в„ўt loбєЎi chР±С”Тђt liệu cao cР±С”Тђp hР–РЋn cЕ©ng Р”вЂang rР±С”Тђt thб»‹nh hГ nh б»џ chГўu Г‚u lГ  acrylic vб»›i Р–В°u Р”вЂiб»ѓm sГЎng bГіng, phР“в„– hб»Јp vб»›i nhб»Їng khР“ТвЂng gian sang trб»Ќng, hiện Р”вЂР±С”РЋi, dб»… tбєЎo dГЎng do cГі khбєЈ nДѓng uР±В»вЂn cong, dб»… vệ sinh, khР“ТвЂng cong vГЄnh, chР±В»вЂng thР±С”Тђm tР±В»вЂt, tuy nhiГЄn acrylic cГі giГЎ tЖ°ЖЎng Р”вЂР–°ЖЎng thбє­m chГ­ cao hР–РЋn gб»— tб»± nhiГЄn.

TiГЄu chГ­ nГ o quyбєїt Р”вЂР±В»вЂ№nh giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє»Bб»Ѓ mбє·t gб»— melamin, laminate vГ  acrylic

NgoГ i ra, giГЎ thГ nh cГі thб»ѓ chГЄnh lệch rР±С”Тђt nhiб»Ѓu bб»џi xuР±С”Тђt xб»© nguyГЄn liệu tб»« Р”вЂР±В»вЂ№a phЖ°ЖЎng hay nhбє­p khбє©u tб»« cГЎc nЖ°б»›c Р”вЂР±С”РЋt tiГЄu chuбє©n chР±С”Тђt lЖ°б»Јng. Hiện nay, Thб»‹ trЖ°б»ќng Việt Nam Р”вЂang lР–В°u hГ nh mР±В»в„ўt sỆsбєЈn phбє©m nhбє­p tủ bбєїp loбєЎi rбє» tб»« Trung QuР±В»вЂc vб»›i chР±С”Тђt lЖ°б»Јng khР“ТвЂng Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo an toГ n sб»©c khб»Џe cho ngЖ°б»ќi sб»­ dР±В»Тђng, dб»… bong trГіc, cong vГЄnh.

ChР±С”Тђt liệu mбє·t bбєїp sбєЅ tГЎc Р”вЂР±В»в„ўng Р”вЂР±С”С—n giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє»

Trong nhб»Їng chР±С”Тђt liệu Р”вЂР–°б»Јc dР“в„–ng Р”вЂР±В»С“ lГ m mбє·t bбєїp, Р”вЂР“РЋ thЖ°б»ќng Р”вЂР–°б»Јc chб»Ќn nhР±С”Тђt bб»џi tГ­nh thбє©m mР±В»в„–, vГ  Р”вЂР±В»в„ў bб»Ѓn cao. ДђГЎ hoa cЖ°ЖЎng hay cбє©m thбєЎch dР“в„– cГі vбє» Р”вЂР±С”в„–p tб»± nhiГЄn vГ  khР“ТвЂng bб»‹ бєЈnh hЖ°б»џng bб»џi thб»ќi gian, nhР–В°ng vбє«n cГі thб»ѓ gбє·p phбєЈi tГ¬nh trбєЎng ngР±С”Тђm nЖ°б»›c, mбєЇm muР±В»вЂi gГўy vбєїt bбє©n khГі vệ sinh, tбєЎo Р”вЂiб»Ѓu kiện cho vi khuбє©n sinh sР“ТвЂi. ДђГЎ nhГўn tбєЎo kбєїt cР±С”Тђu Р”вЂР±С”В·c nГЄn cб»©ng hР–РЋn, chР±В»вЂng trбє§y xЖ°б»›c, chР±В»вЂng bГЎm bбє©n, Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo vệ sinh thЖ°б»ќng Р”вЂР–°б»Јc chб»Ќn sб»­ dР±В»Тђng cho cГЎc tủ bбєїp loбєЎi rбє». Tuy nhiГЄn mР±В»в„ўt vГ i gia Р”вЂР“В¬nh vбє«n sб»­ dР±В»Тђng nhб»Їng loбєЎi Р”вЂР“РЋ tб»± nhiГЄn cao cР±С”Тђp vб»›i giГЎ cao Р”вЂР±В»С“ tДѓng tГ­nh thбє©m mР±В»в„– cЕ©ng nhР–В° Р”вЂР±В»в„ў sang trб»Ќng cho cДѓn bбєїp.

Quy cách sản xuất tủ bếp 

Quy cГЎch sбєЈn xuР±С”Тђt tб»± Р”вЂР±В»в„ўng hГіa, dГўy chuyб»Ѓn cР“ТвЂng nghệ hiện Р”вЂР±С”РЋi của MР±В»в„– vГ  ChГўu Г‚u theo hệ thР±В»вЂng 32 hay module sбєЅ Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo Р”вЂР±В»в„ў chГ­nh xГЎc Р”вЂР±С”С—n tб»«ng chi tiбєїt nhб»Џ của sбєЈn phбє©m. Hệ thР±В»вЂng tб»± xб»­ lГЅ bбєЈn vбєЅ, phГўn tГЎch tб»«ng module, dГЎn cбєЎnh, khoan, cбєЇt gб»—, Р”вЂР“РЋnh dР±С”Тђu chГ­nh xГЎc cГЎc Р”вЂiб»ѓm Р”вЂР±В»С“ thi cР“ТвЂng, phЖ°ЖЎng phГЎp nГ y khГЎc biệt hoГ n toГ n vб»›i tủ bбєїp loбєЎi rбє». CГЎc chi tiбєїt Р”вЂР–°б»Јc quГ©t mГЈ vбєЎch sбєЅ thuбє­n lб»Јi hР–РЋn cho quГЎ trГ¬nh kiб»ѓm soГЎt vГ  thi cР“ТвЂng lбєЇp Р”вЂР±С”В·t. Tuy nhiГЄn, б»џ Việt Nam hiện nay, rР±С”Тђt Г­t cР“ТвЂng ty cГі khбєЈ nДѓng ГЎp dР±В»Тђng quy trГ¬nh sбєЈn xuР±С”Тђt tб»± Р”вЂР±В»в„ўng hГіa nhР–В° Avy Interior do chi phГ­ cбє§n Р”вЂР±С”В§u tР–В° rР±С”Тђt nhiб»Ѓu, khiбєїn cho giГЎ thГ nh sбєЈn phбє©m cao hР–РЋn quy trГ¬nh thủ cР“ТвЂng.

TiГЄu chГ­ nГ o quyбєїt Р”вЂР±В»вЂ№nh giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє»Quy trГ¬nh sбєЈn xuР±С”Тђt tб»± Р”вЂР±В»в„ўng quбєЈn lГЅ bбє±ng phбє§n mб»Ѓm

Thương hiệu của nhà cung cấp

ThЖ°ЖЎng hiệu nР±В»в„ўi thР±С”Тђt uy tГ­n sбєЅ giбєЈm thiб»ѓu rủi ro khi ra thГ nh phбє©m vГ  tiбєїt kiệm thб»ќi gian tР±В»вЂi Р–В°u cho bбєЎn tб»« khГўu tР–В° vР±С”Тђn, thiбєїt kбєї, thi cР“ТвЂng Р”вЂР±С”С—n bбєЈo hГ nh, bбєЈo dЖ°б»Ўng. б»ћ khu vб»±c miб»Ѓn BбєЇc, Avy Interior lГ  Р”вЂР–РЋn vб»‹ tin cбє­y vб»›i cР“ТвЂng nghệ thiбєїt kбєї vГ  hệ thР±В»вЂng thi cР“ТвЂng sбєЈn xuР±С”Тђt Р”вЂР±С”РЋt tiГЄu chuбє©n ChГўu Г‚u.

TiГЄu chГ­ nГ o quyбєїt Р”вЂР±В»вЂ№nh giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє»Showroom ra mбєЇt tбєЎi 22 Trбє§n Duy HР–В°ng của Avy Interior

Tủ bбєїp Avy Interior sб»­ dР±В»Тђng nguб»“n gб»— cР“ТвЂng nghiệp hoГ n toГ n nhбє­p khбє©u tб»« cГЎc nЖ°б»›c cГі thб»ѓ Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo yГЄu cбє§u tiГЄu chuбє©n chР±С”Тђt lЖ°б»Јng. KhГЎc vб»›i nhб»Їng tủ bбєїp loбєЎi rбє», chГєng tР“ТвЂi chГє trб»Ќng tб»›i an toГ n sб»©c khб»Џe của ngЖ°б»ќi tiГЄu dР“в„–ng, Avy Interior chỉ chб»Ќn nhб»Їng vбє­t liệu Р”вЂР±С”Р€m bбєЈo 100% tiГЄu chuбє©n E1 ChГўu Г‚u. XЖ°б»џng sбєЈn xuР±С”Тђt thЖ°ЖЎng hiệu tủ bбєїp Avy Interior ГЎp dР±В»Тђng dГўy chuyб»Ѓn cР“ТвЂng nghệ tб»± Р”вЂР±В»в„ўng hГіa của Гќ vб»›i sб»± chỉ Р”вЂР±С”РЋo tб»« cГЎc chuyГЄn gia dГ y dбє·n kinh nghiệm vГ  KР±В»в„– thuбє­t viГЄn tay nghб»Ѓ cao. QuГЎ trГ¬nh sбєЈn xuР±С”Тђt Р”вЂР–°б»Јc kiб»ѓm tra khбєЇt khe bб»џi hР±В»в„ўi Р”вЂР±В»вЂњng kiб»ѓm duyệt uy tГ­n.

TiГЄu chГ­ nГ o quyбєїt Р”вЂР±В»вЂ№nh giГЎ thГ nh tủ bбєїp loбєЎi rбє»TrбєЈi nghiệm trб»±c tiбєїp toГ n bР±В»в„ў sбєЈn phбє©m cГі thб»ѓ Р”вЂem lбєЎi cбєЈm nhбє­n chГ­nh xГЎc

Avy Interior cam kбєїt mang Р”вЂР±С”С—n cho QuГЅ khГЎch hГ ng nhб»Їng giГЎ trб»‹ tР±В»вЂi Р–В°u cбєЈ vб»Ѓ chР±С”Тђt lЖ°б»Јng vГ  dб»‹ch vР±В»Тђ khi sб»­ dР±В»Тђng sбєЈn phбє©m. Nhб»Їng chuyГЄn gia thiбєїt kбєї hГ ng Р”вЂР±С”В§u Việt Nam luР“ТвЂn sбєµn sГ ng Р”вЂР“С–n tiбєїp vГ  tР–В° vР±С”Тђn Р”вЂem Р”вЂР±С”С—n nhб»Їng cДѓn bбєїp phР“в„– hб»Јp, nhб»Їng cДѓn bбєїp hiện Р”вЂР±С”РЋi vГ  sang trб»Ќng bбє­c nhР±С”Тђt.

AVY INTERIOR
Showroom: 22 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
TelР’В : +84 9049099577
Website:Р’В http://avyinterior.com
Email: customerservice@avyinterior.com